Vrijwillige ouderbijdrage

Het volgen van basisonderwijs is gratis, het wordt door de overheid betaald. Toch hebben scholen jaarlijks kosten, waar geen inkomsten tegenover staan. Het gaat dan om activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Scholen mogen ouders een bijdrage in deze kosten vragen. Voorwaarden zijn dat de bijdrage vrijwillig is en dat de ouders in de MR hiermee hebben ingestemd.

De vrijwillige ouderbijdragen worden gebruikt om feesten en activiteiten te organiseren, zoals Sinterklaas, de kerstviering, schoolreisjes en sportdagen. Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten. Alle leerlingen doen mee aan alle extra activiteiten die de school organiseert.
Overige schoolkosten waar u tijdens een schooljaar mee te maken kunt krijgen, zijn kosten voor de schoolfotograaf. Er is geen verplichting om de foto’s te kopen.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdragen wordt jaarlijks vastgesteld. De directie verantwoordt inkomsten en uitgaven uit de ouderbijdragen jaarlijks aan de MR.
 

De vrijwillige bijdrage pauzevervanging

Op scholen met een continurooster blijven alle leerlingen tijdens de lunchpauze op school. Zij worden tijdens de lunchpauze een half uur begeleid door personeelsleden van de school. Voor de opvang tijdens de pauze vragen wij geen vrijwillige bijdrage aan de ouders.
 

Inning bijdragen

Alle bijdragen worden geïnd via Schoolkassa van ParnasSys. Ouders ontvangen een betalingsverzoek per mail. Via een link in de mail kunt u de bijdrage(n) rechtstreeks betalen.

De activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert, in nauwe samenwerking met de leerkrachten, enkele feesten en activiteiten. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks, met instemming van de MR vastgesteld. De ouderbijdrage is een minimumbedrag, een hogere bijdrage is van harte welkom. Voor het schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 50,- (15,- voor de feestactiviteiten en € 30,- voor het schoolreisje). De directie verantwoordt inkomsten en uitgaven uit de ouderbijdrage jaarlijks in de openbare vergadering en aan de MR. De incasso van de ouderbijdrage zal begin oktober plaatsvinden middels Schoolkassa. Naast de jaarlijkse ouderbijdrage worden de ouders van de leerlingen in groep 8 gevraagd om een deel van de kosten van het schoolkamp te betalen. De leerlingen gaan kamperen en ondanks dat we dat zo goedkoop mogelijk doen, ligt de bijdrage van de ouders op € 110,00. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders uit groep 8 hierover uitgebreid geïnformeerd. Tijdens de voorlichtingsavond in groep 8 krijgt u hierover een brief met alle relevante informatie.