Ouder-schoolcontact

Informatieavond begin schooljaar
Algemene informatie wordt tijdens informatieavond gegeven. In het begin van het schooljaar organiseren de leerkrachten een informatieavond waar de ouders geïnformeerd worden over het onderwijs, de groepsafspraken en belangrijke zaken. De ouders ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. 

Kijkmiddag
Elk schooljaar wordt er een kijkmiddag georganiseerd voor de kinderen en ouders/verzorgers. De kijkmiddag/avond is een afsluiting van een groot schoolproject. U wordt hier schriftelijk over geïnformeerd. De kinderen laten zien wat zij gedurende het schoolproject hebben geleerd en gemaakt.

Oudergesprekken
Het schooljaar wordt gestart met het kennismakingsgesprek. In de tweede en derde week na de zomervakantie worden ouders in de middag uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek heeft als doel dat ouders de leerkrachten informeren over zijn of haar kind. Daarnaast maakt de leerkracht kennis met de ouders en kunnen er eventueel al bepaalde zaken gedeeld worden.

In november vinden de voortgangsgesprekken plaats met de leerlingen erbij vanaf het onderwijsteam 5/6. In het onderwijsteam 1-2 en 3-4 heeft de leerkracht alleen het gesprek met de ouders. Het gesprek in november gaat over de leerhouding van het kind, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de eerste resultaten van de methode gebonden toetsen. De gesprekken vinden in de middag en in de avond plaats.

Bij het eerste rapport in februari volgt de tweede ronde van de voortgangsgesprekken met ouders en leerlingen vanaf het onderwijsteam 5/6. Tijdens dit gesprek wordt er naast het rapport, ook de resultaten van Cito met u besproken. Deze gesprekken vinden in de middag en in de avond plaats.  

Bij het tweede rapport (juni/juli) worden er alleen nog gesprekken georganiseerd op verzoek van de leerkracht en/of ouder. Deze gesprekken vinden in de middag plaats.

De website, Facebook, de app en school op de kaart
De school informeert ouders regelmatig met nieuwsberichten via de schoolapp, de website, Facebook en persoonlijk contact.

De ouders van De Sleutelbloem kunnen op een snelle manier geïnformeerd worden via hun smartphone. De school heeft een ‘schoolapp’. Door deze Klasbord-ouderapp te installeren op de smartphone kunnen ouders snel de laatste berichten ontvangen en nalezen, de agenda van evenementen raadplegen, de nieuwsbrief ontvangen en lezen en gesprekken met de leerkrachten inplannen. De naam van de app is Klasbord-ouderapp.

Onze website www.desleutelbloem.nl wordt bezocht door zowel kinderen en ouders van de school. Ook nieuwe ouders die een school zoeken voor hun kind weten de school via het internet te vinden. De website geeft naast algemene informatie over de school ook informatie over de feesten en projecten op school.

Facebook wordt gebruikt om foto’s en toelichting te delen over de thematische activiteiten in het onderwijsteam, leuke activiteiten in de school en interessante nieuwtjes.  

Klasbord Ouderapp

Informeren gescheiden ouders
Scholen zijn verplicht om te rapporteren over de leervorderingen van leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Na een scheiding worden beide ouders gelijkelijk behandeld door de school. De school neemt hiermee een neutrale positie in en handelt op basis van het protocol ‘Informeren gescheiden ouders’. Uitgangspunt van de school is dat de informatie zoveel mogelijk aan beide ouders op hetzelfde moment gegeven wordt, bijvoorbeeld tijdens informatieavonden en oudergesprekken.

Beide ouders worden uitgenodigd en de school gaat ervan uit dat beide ouders gezamenlijk bij de gesprekken aanwezig zijn. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder de andere ouder informeert over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind. Alleen in uitzonderlijke gevallen informeert de school, op aanvraag, beide ouders afzonderlijk.

Wanneer ouders twee exemplaren van een rapport, schoolgids of ander document willen ontvangen, kunnen zij dit schriftelijk aanvragen bij de leerkracht of de directie. Algemene informatie is te verkrijgen via de website, de nieuwsbrief en de schoolgids.  

Van ouders wordt verwacht dat zij de school schriftelijk op de hoogte brengen van een echtscheiding. Ouders kunnen hierbij aangeven wie de eerstverantwoordelijke ouder wordt, waar het kind woont, hoe de omgang geregeld is en wie het eerste aanspreekpunt is in geval van ziekte.