De ouders van De Sleutelbloem kunnen op een snelle manier geïnformeerd worden via ‘schoolapp’. Door deze Klasbord ouderapp te installeren op de smartphone kunnen ouders snel de laatste berichten ontvangen en nalezen, de agenda van evenementen raadplegen, de nieuwsbrief ontvangen en lezen en gesprekken met de leerkrachten inplannen. De naam van de app is Klasbord ouderapp. 
Hieronder leest u de berichten die op Klasbord geplaatst zijn.
Bericht van directie over oudertevredenheidsonderzoek

Beste ouders en verzorgers,

U heeft deze week een brief van school ontvangen van uw kind met een uitleg over het oudertevredenheidsonderzoek.

Het oudertevredenheidsonderzoek wordt 1x in de 2 jaar afgenomen onder de ouders van de school. We hopen hiermee meer inzicht te krijgen over de tevredenheid onder ouders over het onderwijs en de visie van de school. De uitslag van het onderzoek kunt u later dit schooljaar vinden op de website; www.schoolopdekaart.nl

De resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek, het leerlingtevredenheidsonderzoek en het medewerkertevredenheidsonderzoek worden besproken met het team en de MR van de school. We gebruiken de resultaten voor het jaarplan. We zijn kritisch en reflecteren op ons handelen, de communicatie met ouders en externen en de organisatie van het onderwijs op onze school.

Een grote groep ouders heeft de vragenlijst al ingevuld. Daar zijn we erg blij mee. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan wil ik u vragen dat alsnog te doen. Het onderzoek kan pas gebruikt worden als meer dan 1/3 van de ouders de vragenlijst ingevuld hebben. 

Hierbij de link voor het onderzoek: Scholen op de kaart Onderzoek

Ik wil u hierbij een goed weekend toewensen.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur Basisschool de Sleutelbloem 

Fijn paasweekend!

Morgen en maandag zijn alle leerlingen vrij.


Fijne paasweekend namens het team van de Sleutelbloem!

Oudertevredenheidsonderzoek

Beste ouders/verzorgers,

Ik wil u hierbij informeren over het oudertevredenheidsonderzoek van 2021.

U ontvangt volgende week een brief met het verzoek om een korte vragenlijst online in te vullen. De vragen gaan over de kwaliteit van ons onderwijs. Alle scholen binnen Stichting Fedra organiseren in maart/april 2021 het oudertevredenheidsonderzoek. Het online onderzoek bestaat uit algemene vragen waardoor de school een indruk kan krijgen over de tevredenheid van de ouders over ons onderwijs.

Ondertussen werken wij nu al drie jaar met onderwijsteams. Elk schooljaar zijn er veranderingen geweest ten behoeven om het onderwijs te verbeteren. Dit schooljaar hebben we bijvoorbeeld een nieuwe lesmethode voor Spellingsonderwijs aangeschaft. We bieden ons onderwijs groepsdoorbrekend aan met als doel om het onderwijs goed af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

We zijn benieuwd naar de ervaringen van de ouders en leerlingen. We willen u ook vragen om volgende week de online vragenlijst in te vullen, hoe meer ouders de vragen beantwoorden, hoe duidelijker het resultaat zal zijn.

De leerlingen uit leerjaar 6, 7 en 8 zijn ook bevraagd over het onderwijs middels een online vragenlijst.

U wordt later in het schooljaar geïnformeerd over de opbrengsten en bevindingen. Dit zal uiteindelijk verwerkt gaan worden in het jaarplan 2021- 2022.

Ik heb u hierbij al van te voren geïnformeerd over het oudertevredenheidsonderzoek. Volgende week ontvangt u meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen (Scholenopdekaart, 2021).

Deze week hebben wij bij de leerlingen van het leerjaar 6,7 en 8 een online vragenlijst afgenomen. Dit is een standaard vragenlijst van Scholen op de kaart. Per vraag is er een gemiddelde score uitgekomen en er is een eind gemiddelde uitgekomen. De resultaten zijn binnenkort terug te vinden op de website van Scholen op de kaart. Hierbij alvast het eindresultaat van de leerlingen.
Controleren contactgegevens

Beste ouders, verzorgers,


Wij proberen zo goed mogelijk de contactgegevens actueel te houden. Dat betekent dat we ook nu weer aan u vragen om de gegevens te controleren en indien nodig, wijzigingen door te geven. Morgen krijgt uw (oudste) kind een brief mee met de gegevens zoals ze in ons administratiesysteem bekend zijn. Wilt u deze brief binnen een week weer teruggeven aan de leerkracht van uw kind?

Als er geen wijzigingen of aanvullingen zijn, hoeft de brief niet terug. 

Alvast hartelijk dank voor de medewerking. 


Met vriendelijke groet,

Barbara Abbenhuis

Administratie Sleutelbloem

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Beste ouders, verzorgers,


Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen zijn hiervoor belangrijk.


Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om ouders/verzorger goed te informeren en om het onderwijs af te stemmen op wat de leerlingen nodig hebben. Uiteraard houden wij ons bij het verwerken van de toetsgegevens aan alle regels, zoals bijvoorbeeld de AVG.


We werken ook mee aan onderzoek om het onderwijs in heel Nederland te verbeteren. De school stuurt de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van leerlingen in algemene zin.


Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.


Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren.


Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Mocht u desondanks toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u een mail sturen aan de directie. Wij zorgen er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.

Brandalarm

Beste ouders, verzorgers,

Om kwart voor 9 vanmorgen ging het brandalarm af op de Sleutelbloem. Iedereen handelde volgens protocol en binnen enkele minuten was de hele school geëvacueerd en stonden alle kinderen en juffen en meesters veilig op het schoolplein.

Achteraf bleek het een storing te zijn als gevolg van werkzaamheden aan de verwarmingsketel en was er gelukkig niet echt brand.

Iedereen kon weer heel snel naar binnen.

Bericht van directie

Beste ouders en verzorgers,

We zitten nu in de vierde lesweek na de tweede lockdown. Ik wil u informeren over de afgelopen weken en hoe we dit hebben ervaren.

Elk onderwijsteam is gestart met 3 of 4 cohorten. De kinderen verplaatsen zich alleen binnen het eigen cohort samen met de eigen leerkracht. Er kan dus nu niet groepsdoorbrekend gewerkt worden. En dat wordt door het team en de kinderen echt wel gemist. De bewegingsruimte is een stuk minder geworden. Het protocol voor het basisonderwijs is sinds de opening ook niet meer gewijzigd. 

Dat betekent dat het wegbrengen en ophalen van de kinderen nog niet verplaatst kan worden naar het schoolplein. We horen van ouders dat zij het contact met de leerkrachten missen. Wanneer we meer ruimte krijgen in het protocol om dit weer toe te laten, dan passen we dit zeker aan. Voor nu blijft de afspraak staan, de ouders en verzorgers nemen afscheid bij het hek en de kinderen lopen zelf naar de leerkracht. Schroom niet om contact te zoeken met de leerkracht door te bellen of mailen als u een vraag heeft?

We hebben tot nu toe nog niet te maken gehad met positieve besmettingen onder leerkrachten en kinderen. Ik zie dit helaas wel op andere scholen gebeuren. Zij hebben te maken met besmettingen waardoor gehele groepen thuis komen te zitten.

Dat betekent dat we hier zeker rekening mee moeten houden. Ik wil dit nogmaals noemen, het is zeker mogelijk dat uw kind thuis in quarantaine komt te zitten vanwege een besmetting. Als er een besmetting is onder een leerling of leerkracht, dan wordt u hier direct over geïnformeerd middels de e-mail. 

Wel hebben we te maken gehad met personeel dat afwezig is geweest vanwege ziekte​, koorts bij andere gezinsleden en/of verlof. Door het werken met de cohorten kunnen we nu niet altijd meer intern vervanging regelen. Dat maakt dat er groepen zijn thuisgebleven.

Vanaf volgende week starten we een pilot door de lessen dans en muziek buiten te organiseren tijdens schooltijd. Binnen zijn de vakdocenten niet toegestaan, maar buiten is dit wel mogelijk. We gaan kijken of dit succesvol georganiseerd kan worden. De brede schoolactiviteiten kunnen nog niet worden opgestart. Dit heeft te maken met het feit dat de kinderen uit verschillende cohorten komen, wat nu niet is toegestaan.

De kinderen van het leerjaar 8 hebben een definitief VO (voortgezet onderwijs) advies gehad. De leerkrachten hebben hier samen met de ouders en kinderen over gesproken. We zijn trots op de kinderen, ze hebben kansrijke adviezen gekregen. Zij hebben tijdens de lockdown laten zien dat ze klaar zijn voor de stap richting het voortgezet onderwijs.

Ook is de extra kleutergroep 2d gestart na de tweede lockdown. Zij hebben een goede start gemaakt. Christel en Carlein zijn de leerkrachten en vier dagen in de week werkt de onderwijsassistent Sophie in deze groep om hen te ondersteunen. 2d is de kleutergroep die is toegevoegd aan het onderwijsteam 3-4. Als het weer wordt toegestaan om groepsdoorbrekend te werken, zullen de leerlingen van 2d samen gaan werken en spelen met de leerlingen van leerjaar 3.

De kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders worden nu online georganiseerd. En deze week zijn de oudergesprekken ook online. We ervaren dat we er samen een stuk handiger in zijn geworden, desondanks kijken we uit naar het moment om elkaar weer te kunnen ontmoeten in de school.

Het team ervaart veel steun en vertrouwen van de ouders. En daar wil ik voor bedanken. Fijn om te ervaren dat er zoveel begrip en geduld is.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur

Basisschool De Sleutelbloem


GGD Nieuwsbrief

Beste ouders,


In de bijlage vindt u een nieuwsbrief van de GGD met informatie over coronatesten bij kinderen.

Wij benadrukken nogmaals dat kinderen nooit op school getest worden.

GGD Kennemerland Nieuwsbrief voor ouders. Coronatesten bij kinderen 01032021 (2)
Rapport op vrijdag 5 maart

Beste ouders, verzorgers,


Morgen krijgt uw kind in leerjaar 3 tot en met 7 het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis.

Dit rapport zal er door de Corona omstandigheden anders uitzien dan u gewend bent. Aangezien er geen Cito toetsen zijn afgenomen in de groepen 3 t/m 7, zijn deze ook niet in dit rapport verwerkt. Het is een verkorte versie van het normale rapport met daarin de bevindingen van het thuisonderwijs.

Tijdens de oudergesprekken kunt u vragen stellen over het rapport van uw kind.

24 januari 2020
Klasbord
De school heeft een ‘schoolapp’
Lees meer
24 januari 2020
Thuiswerken tijdens coronacrisis
Thuiswerken tijden corona
Lees meer
24 januari 2020
Studiedagen
Studiedagen
Lees meer
Sleutelplein